Insulation for a better tomorrow

 

 Zatriedenie výrobkov spoločnosti URSA podľa STN 72 7221-4

 

Od 1.11.2020 vošla do platnosti STN 72 7221-4 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Účel použitia

 

Táto norma stanovuje požadovanú triedu, úroveň alebo medznú hodnotu danej vlastnosti, ktorú má výrobok dosiahnuť, aby sa preukázala jeho spôsobilosť na zamýšľaný účel použitia pri rešpektovaní základných požiadaviek na stavby. Platí na navrhovanie a zhotovovanie stavieb podľa osobitných predpisov pre obvyklé druhy stavebných konštrukcií a skupiny použitia špecifikované v tejto norme. Táto norma dopĺňa STN EN 13162, ktorá stanovuje požiadavky na prefabrikované výrobky z minerálnej vlny, s povrchovou úpravou alebo bez nej, a ktorá špecifikuje vlastnosti výrobkov a zahŕňa postupy skúšania, posúdenia a overenia nemennosti parametrov, označovania a etiketovania.1)

 

Priložená konverzná tabuľka slúži na zatriedenie výrobkov spoločnosti URSA do skupín a podskupín podľa miesta zabudovania v stavebnej konštrukcií.

 

1) https://stn-online.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=129880

 

Tabulku stiahnite tu: