Insulation for a better tomorrow

Šetrite energiu a životné prostredie s izoláciami URSA

Tepelné izolácie predstavujú mimoriadny potenciál pre riešenie klimatických zmien, znižovanie závislosti od spotreby energií a zachovanie trvalo udržateľného rozvoja.

 

V posledných desaťročiach došlo oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou k veľmi rýchlemu nárastu skleníkového efektu, javu, ktorý zvyšuje teplotu povrchu zeme. Niektoré následky tohto účinku sú známe (topenie ľadovcov, zvýšené množstvo záplav, strata biodiverzity, blednutie koralov atď.), zatiaľ čo iné sú zatiaľ nejasné.

 

Bolo preukázané, že táto zmena klimatických podmienok je ovplyvňovaná ľudskou činnosťou, najmä spaľovaním fosílnych palív a rozsiahlym odlesňovaním pôdy. Napriek tejto skutočnosti sa predpokladá, že v ďalšom štvrťroku tohto storočia budú globálne požiadavky na energie naďalej rásť, čo povedie k ďalšiemu čerpaniu neobnoviteľných zdrojov.

 

                                                 

 

V súčasnosti je najvýznamnejšia časť všetkej vyrobenej energie spotrebovávaná v budovách (40 %), nasleduje doprava (32 %) a priemyselná výroba (28 %). V tejto súvislosti predstavujú budovy najväčší potenciál pre úsporu energie, keďže samotné vykurovanie a chladenie predstavuje 64 % ich energetickej spotreby. Zhruba polovicu tejto energie je možné ekonomicky efektívne s použitím tepelných izolácií ušetriť, bez narušenia kvality života.

 

Podľa zásady Trias Energetica existujú tri následné kroky, ktoré je potrebné podniknúť pre vyriešenie udržateľnej energetickej spotreby v budovách: po prvé, znížiť energetickú náročnosť budov; po druhé, je nutné propagovať a využívať obnoviteľné zdroje energií; a v neposlednom rade zvýšiť efektivitu výroby a využitie energie z fosílnych palív.

 

Uplatňovanie zásady Trias Energetica v budovách znamená, že nevyhnutným predpokladom pre výstavbu budov, ktoré svojou kvalitou prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju, je ich kvalitné zateplenie s použitím vhodných a vysoko účinných tepelných izolácií. Zo všetkých opatrení, ktoré vedú k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov, je z ekonomického hľadiska medzi všetkými dostupnými možnosťami najúčinnejším opatrením kvalitné zateplenie obálky budovy, pretože táto alternatíva si vyžaduje najnižšie náklady na jednotky ušetrenej energie a vykazuje najkratšiu návratnosť. Energia ušetrená s použitím kvalitnej tepelnej izolácie vysoko prevyšuje energiu spotrebovanú na jej výrobu, prepravu a inštaláciu.