Insulation for a better tomorrow

Souhlas se zpracováním osobních údajů při výběrovém řízení

Já, níže podepsaný,


jméno a příjmení:​
​​​
datum narození:​
bytem:​
kontaktní email:​
kontaktní telefon:​

tímto uděluji


souhlas se zpracováním svých osobních údajů,


společnosti URSA SK s.r.o., IČO: 36 528 773 Bratislava 831 04, Tomášikova 50/E, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Bratislava I, oddíl B, vložka 23947 (dále jen „URSA SK“), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů (dále jen zákon), shromažďovala, uchovávala i jinak zpracovávala mé níže uvedené osobní údaje.


1. Účel zpracování

Mám zájem o zpracování osobních údajů za účelem:

- zpracování osobních údajů pro konkrétní přijímací řízení, do kterého se jako uchazeč hlásím, a zajištění kontaktních údajů pro komunikaci s mou osobou,

- zpracování osobních údajů a jejich uchování pro budoucí výběrová řízení u společnosti URSA SK a zajištění kontaktních údajů pro komunikaci s mou osobou


2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Mé osobní údaje budou zpracované v rozsahu profesního životopisu poskytnutého prostřednictvím mailové nebo jiné písemné korespondence/ osobně při přijímacím pohovoru minimálně v následujícím rozsahu:

- jméno, příjmení (i rodné), titul, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail,

- absolvované vzdělání včetně seznamu vzdělávací instituce, školení, kurzy, získané certifikáty a osvědčení, jazykové znalosti,

- předchozí zaměstnání

- fotografie, jestliže bude součástí životopisu

- změna pracovní způsobilosti, je-li tato sdělena uchazečem a jedná se o informaci významnou pro budoucí pracovní pozici a způsob plnění pracovních povinností z ní plynoucí


3. Správci, zpracovatelé, předání osobních údajů a jejich zpřístupnění


Osobní údaje jsou zpracovávány pověřeným zaměstnancem personálního oddělení/ jednatelem/ výkonným ředitelem.


V rámci URSA SK s.r.o. a URSA CZ s.r.o. dochází k sdílení osobních údajů mezi jejími jednotlivými členy. Společnosti URSA SK s.r.o. a URSA CZ s.r.o. Vám zaručují stejnou úroveň ochrany Vašich dat.


Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s přijímacími řízeními uděluji společnosti URSA SK na dobu 2 let od poskytnutí tohoto souhlasu.


4. Způsob zpracování

Společnost URSA SK je na základě tohoto souhlasu oprávněna zpracovávat osobní údaje, tedy osobní údaje zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, ale vždy pouze osobám dle bodu 3., upravovat nebo pozměňovat (např. v případě, že se změní), vyhledávat, používat, předávat, ale opět pouze osobám dle bodu 3., uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat či likvidovat.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že osobní údaje mohou být zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, a to z důvodu organizace přijímacích řízení, nebo poptávky po uchazečích prostřednictvím personálních agentur, agentur práce apod., nebo zpřístupněny poskytovatelům IT služeb a dalším osobám, se kterými má společnost URSA SK uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterých je zajišťována ochrana osobních údajů.


5. Informace o právech osoby ve vztahu k osobním údajům

Podpisem tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem byl/a společností URSA SK poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním můžu kdykoliv odvolat, a že jsem byl/a zároveň informován/a o právu na přístup k osobním údajům, zejména pak o možnosti požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů a o tom, že společnost URSA CZ nebo zpracovatel jsou povinni mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Budu-li se domnívat, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, mohu společnost URSA SK nebo zpracovatele požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn, a to zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a to zasláním své žádosti o vymazání na e-mailovou adresu: ursa.sk@ursa.com. S případnými stížnostmi se mohu obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. .

S případnými stížnostmi se mohu obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


6. Další informace

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu 2 let s tím, aby po uvedené době společnost URSA SK bezodkladně provedla likvidaci poskytnutých osobních údajů, postupovala ve smyslu zákona.


Tímto potvrzuji, že své osobní údaje poskytuji dobrovolně, bez nátlaku, že jsou pravdivé a že souhlasím s jejich využitím ke stanovenému účelu.

 

 

Podpis

​​ ​​​​​​