Insulation for a better tomorrow

Šetrite energiu a životné prostredie s izoláciami URSA

Zbytočne plytvať teplom je poriadne drahý koníček. Zrovna tak nie je ohľaduplné k životnému prostrediu sypať do kotla metráky peliet či páliť v ňom kubíky zemného plynu, keď vám vzápätí teplo utečie nezatepleným stropom. Ceny energií a paliva navyše stále rastú, a aj to patrí k dôvodom, prečo ľudia investujú do zateplenia svojich domov.

 

Keď ale zatepliť, tak ideálne na parametre pasívneho domu. Navýšenie ceny je pri väčšej hrúbke izolácie nízke, hlavnou položkou je práca v kombinácii s ďalšími materiálmi potrebnými na realizáciu konštrukcie. Pokiaľ na začiatku jednorazovo investujeme o niečo málo viac do kvalitného zateplenia, ušetríme na následných každoročných výdavkoch na energiu, tj. Investícia sa nám rýchlo vráti v znížených platbách za vykurovanie.

 

Vhodné materiály pre zateplenie šikmej strechy:

 

PLATINUM 32 | AMBER 33 | GOLD 35 | OPTIMUM 37 | SILVER 39 | CRISTAL 40 | PUREONE SF 31 | PUREONE SF 34

 

Číslo za názvom materiálu hovorí, aký má izolácia deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti - tzv. "Lambda" (W / m.K). Čím nižšia "lambda", tým materiál lepšie izoluje. Materiály s lepšou lambda nám umožňujú použiť menšiu hrúbku izolácie, aby bolo dosiahnuté rovnakých tepelno-izolačných vlastností konštrukcie.

Izolačná schopnosť celého súvrstvia konštrukcia je vyjadrená súčiniteľom prestupu tepla U (W /m²·K). Ide o výpočtovú hodnotu. Čím nižšia je hodnota súčiniteľa, tým konštrukcia vie lepšie brániť únikom tepla. Legislatíva udáva, aké sú najvyššie možné súčiniteľa prechodu tepla pre ktorú konštrukciu. Vypočítanú hodnotu možno s touto legislatívne stanovenou hodnotou porovnávať a tiež ju vplyvom množstvo tepelnej izolácie v konštrukcii meniť na energeticky efektívnejšie.

 

Možnosti zateplenie šikmej strechy:

 

1. Tepelná izolácia medzi krokvami a pod krokvami

Tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi
• Izolácia medzi krokvami: 160mm
• Izolácia pod krokvami: 200mm

 

Popis skladby

 

1 Krytina – krycia vrstva, ktorá chráni nosnú konštrukciu strechy proti zatekaniu a iným poveternostným vplyvom
2 Strešné laty
3, 4 Kontralaty a medzi nimi odvetrávacia vzduchová medzera – minimálna hrúbka podľa platných noriem. Prevetrávaná medzera začína nasávacími otvormi v oblasti odkvapovej a odvádza vlhký vzduch smerom nahor do hrebeňa strechy, kde sú umiestnené odvetrávacie otvory a to v každom krokvovom poli
5 Difúzna vrstva, poistná hydroizolácia – difúzne otvorený materiál, ktorý zabraňuje prenikaniu vlhkosti do vnútra, ale umožňuje odvod vlhkosti smerom von, URSA SECO SD 0,025
6 Krokva
7 Tepelná izolácia – materiál URSA GLASSWOOL alebo URSA PUREONE
8 Parozábrana či parobrzda – URSA SECO SD 100 či URSA SECO SD 2
9,10 Profily pre montáž krycej vnútornej vrstvy a medzi nimi inštalačná medzera – variantne v inštalačnej medzere môže byť vložená ďalšia vrstva izolácie URSA GLASSWOOL či URSA PUREONE. Je potrebné dodržať pomer izolácie pod a nad parozábranou 1: 5 (4). Pokiaľ je nad parozábranou (smerom do exteriéru) napr. 300 mm izolácie, pod parozábranou môže byť maximálna hrúbka izolácie 60 mm
11 Krycia vnútorná vrstva – na báze dreva, sadrokartónu alebo sadrovlákna

 

 

Celková hrúbka izolácie: 360 mm

 

Tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi

 

 

2. Systém URSA s nadkrokvovými námetkamy z extrudovaného polystyrénu

 

Systém URSA s nadkrokvovými námetkamy z extrudovaného polystyrénu

 

Popis skladby

 

1 Skladaná krytina
2 Strešné laty
3, 4 Kontralaty a medzi nimi odvetrávacia vzduchová medzera podľa platných noriem
5 Kontaktná difúzna fólia – poistná hydroizolácia URSA SECO SD 0,025.
6 Kotviaci prvok
7 Prítlačná drevená lišta (prítlačný drevený profil)
8 URSA XPS námetky na krokvami
9 Minerálno vláknitá izolácia URSA GLASSWOOL alebo URSA PUREONE
10 Prítlačný profil pre ukotvenie parozábrany
11 Parozábrana či parobrzda – URSA SECO SD 100 či URSA SECO SD 2
12 Krokva - nosná konštrukcia
13 Krycia vnútorná vrstva - na báze dreva, sadrokartónu alebo sadrovlákna.

 

 

Schematické znázornenie kotvenie krokvových námetkov so založením na plnom drevenom profile.

 

kotvenie krokvových námetkov

Schematické znázornenie kotvenie krokvových námetkov bez založenia na plnom drevenom profile.

 

kotvenie krokvových námetkov

 

 

 

Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla U pro vybrané varianty skladeb

 

Z uvedených príkladov vyplýva: pokiaľ zatepľujeme produktom URSA so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,039 W / m · K, potom musíme uvažovať v oblasti zateplenia o vyšších hrúbkach izolantu. Naopak presvedčujúci argument nastane u nadštandardného produktu so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,032 W / m · K, kedy už pri nižších hrúbkach je konštrukcia veľmi dobre tepelne izolovaná. Tento fakt nabáda k použitiu takýchto výrobkov do pasívnych domov.

 

Výhody zateplenie s minerálnymi izoláciami URSA:

 

  • príjemné a zdravé vnútorné prostredie
  • veľká úspora peňazí za vykurovanie
  • akustický komfort
  • šetrné k životnému prostrediu
 

Za najvyššiu prednosť minerálno-vláknitých izolácií je považovaná jej priedušnosť. Tá sa v certifikačnom kóde označuje ako MU1 a znamená 100% paropriepustnosť. Vďaka priedušnosti izoláciou URSA prípadná zabudovaná vlhkosť môže v strešnom súvrství odchádzať difúznou fóliou do odvetrávanej vzduchovej medzery. Sú tak najlepšie chránené práve nosné prvky šikmej strechy - krokvy.

Detailné informácie k správnym súvrstvím šikmých striech, a to ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie, vhodné skladby a postupy vykonávania nájdete v našej brožúre Zateplenie šikmých striech.